۱۷ هزار پرونده تخلفاتی در تعزیرات حکومتی لرستان بررسی شد