آثار دو هنرجوی آبادانی به مسابقات جشنواره هنرهای تجمسی کشور راه یافت