گردهمایی مدیران حقوقی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری 11 استان در مشهد