ارسال ۱۵۰ اثر به جشنواره شعر پیشمرگان مسلمان کرد در روانسر