چرا ثروتمندترین مرد آسیا به دنبال سرمایه گذاری در آمریکاست؟