سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی قم ضروری است