فرمانده سپاه دشتی بوشهر: شورا ی امربه معروف این شهرستان فعال می شود