سالانه 100 هزار خانوار زیر پوشش کمیته امداد توانمند می شوند