۴۴۰ روستای استان فاقد آب خوردن/ هزینه های روز «برات» مدیریت صحیح شود