تماس عضو هیات مدیره استقلال با مظلومی؛ خودت را آماده کن!