اختصاص سالانه یک میلیارد و 200 میلیون تومان بودجه برای پیشگیری از اعتیاد در مدارس