سازمان ملل در انظار آزادی‌خواهان مانند عروسکی در دست آمریکا شده است