با عدم‌ تغییر نیت وقف باید جلوی روحیه تجارت مآبان در بهره‌برداری از موقوفات را گرفت