زمینه لازم برای تحقق تهذیب، تحصیل و ورزش فراهم شده است