تخصیص ۲۰ میلیارد ریال برای توسعه فعالیتهای قرآنی مازندران