واکنش ظریف به سخنان اوباما: بی اعتباری این ادعاها ...