تجمع بزرگ حوزویان دراعتراض به صدورحکم اعدام شیخ النمر در قم برگزارشد