سوء تفاهم شده اما بهتر بود اعضاي شوراي مشورتي را با تعال بيشتري انتخاب مي کردند