آخرین وضعیت ترافیکی/ کرج - مرزن آباد و پلور - گزنگ نیمه سنگین