خبرنگاران مهر از سرپرست روزنامه اطلاعات استان سمنان عیادت کردند