بان‌‌کی‌مون: از خشونت علیه افراد آسیب پذیر خانواده جلوگیری کنیم