مشکل اساسی قوا، نبود ساختار نظارتی است/ اول انقلاب فساد در کشور کمتر بود/ کاندیداها نمایندگی مجلس را