کنفرانس بین‌المللی ساختار، زمین‌ساخت و زمین لرزه‌های ایران برگزار می‌شود