15 درصد از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس به فعلیت رسیده است