اختصاص سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بودجه جهت پیشگیری از اعتیاد در مدارس