حمله به فیلم 300 با شعر/ کوچکترید از آن که مرا زیر و رو کنید...