در صورت کانديداتوري؛عارف حتما سرليست است/انتقادات اعضاي حزب اعتماد ملي را قبول نداريم