اجرای فاز جدید طرح سفید پس از تعطیلات/ ممنوعیت تردد در خط اضطراری