وزارت دفاع آمریکا: کشتی ایرانی نباید در یمن پهلو بگیرد