کواچ: غفنور و محمودی آماده نیستند/ روی صنوبر و‌ عابدینی حساب می‌کنم