سپاهان از قهرمانی ناامید نیست/ ۵۰ درصد شانس قهرمانی داریم