میرکریمی انتخاب خوبی برای مدیرعاملی بود/ پیگیری امور صنفی