ابوترابی‌فرد: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی دغدغه مشترک قوای سه گانه کشور است