رفع ابهام از صنعت پتروشیمی و تاثیرات آن در بازار سرمایه