همه باید دردمندانه و متعهدانه در جهت ایجاد شغل در کشور تلاش کنند