مسئولان زمینه ساز برگزاری برنامه هایی که ترویج منکرات را به دنبال دارد، نباشند