فضای مناسبی برای کسب و کار شرکت های دانش بنیان وجود ندارد