برنامه‌های مفید قرآنی جوانان را از تهاجم فرهنگی مصون می‌دارد