ولید معلم: غرب با تشدید بحران کشورهای عربی به دنبال ثبات رژیم صهیونیستی است