روحانی در نشست خبری با فواد معصوم: ملت بزرگ عراق ...