شهیدی که با هدف دفاع از ارزش های معنوی ملت به عضویت سپاه درآمد