گزينه‌هاي مختلف اجراي تبصره مربوط به هدفمندکردن يارانه‌ها در هيات دولت بررسي شد