باب الحوائج «مسجد‌» را محل پاسخ گویی به سوالات مردم قرار داد