«رضا میرکریمی» چگونه بر صندلی مدیرعاملی خانه سینما نشست؟