ایران از سد هند گذشت/ نخستین پیروزی برای شاگردان اکبری