کاسترو براي بازگشايي سفارت آمريکا در کوبا شرط گذاشت