نمایندگان با هماهنگی دیگر قوا به دنبال راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند