تشریح برنامه‌های 5 روز بزرگداشت برای سی و سومین سالروز حماسه خرمشهر