ظریف: وزارت خارجه از ظرفیت دانشگاه‌ها در پیشبرد اهداف سیاست‌خارجی استفاده می‌کند