اهتمام ویژه به معیشت کارکنان ناجا/در دفاع از حقوق مردم قاطع هستیم